top of page

VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1: Contract
1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van T-Eventrent. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar van de voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling/offerte geeft u te kennen dat u met de algemene verkoopvoorwaarden akkoord gaat. T-Eventrent
behoudt zich het recht voor haar algemene verkoopvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene en specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door T-Eventrent erkend. T-Eventrent garandeert dat het geleverde product
beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.2. Wij behouden ons het recht voor, ook gedurende uitvoering van de bestelling, waarborgen tot betaling van de koper te eisen. Bij weigering behouden wij ons het recht voor de bestelling in haar geheel of zelfs gedeeltelijk te vernietigen.


Artikel 2: Prijsbepaling
2.1 Onze prijzen verstaan zich vanaf onze opslagplaats van de goederen, eventuele verpakkingen niet inbegrepen, taksen en rechten ten laste van de koper. Iedere verhoging van taksen of rechten in voege tredend voor de levering, is ten laste van de koper.
2.2. Met “prijs franco” wordt verstaan de goederen ten laste van de verkoper vervoerd worden tot op de met het vervoermiddel dichtst mogelijk bereikbare plaatswaar de koopwaar zal geplaatst worden. Indien niet uitdrukkelijk overeengekomen, zijn ten laste van de koper: het lossen en het terbeschikking
stellen van het vereiste losmateriaal en alle voortvloeiende kosten en verzekeringskosten.

2.3. De producten worden zo nauwkeurig mogelijk gemaakt. Voor de gevolgen van eventuele fouten is de verkoper niet aansprakelijk.
2.4. Indien prijzen van materialen en onderdelen, welke verkoper niet zelf vervaardigt, sociale of andere overheidslasten, heffingen van rechten, vrachten en verzekeringspremies een verhoging ondergaan, nadat de verkoper de order schriftelijk heeft bevestigd, is de verkoper gerechtigd, de overeengekomen
prijs met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften dienovereenkomstig te verhogen. Hetzelfde geldt ten aanzien van wijzigingen in de vastgelegde koersen van buitenlandse valuta.
2.5. Indien het transport wordt verzorgd door de verkoper is het volgende tarief van toepassing; 0,30 euro excl. btw per gereden kilometer en voor de reistijd (inclusief laden en lossen) is het uurtarief 25 euro excl. btw van toepassing. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 3: Betaling
3.1. Behoudens afwijkende overeenkomsten dienen alle betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek of korting.
3.2. In geval van niet betaling op de vervaldag, is van rechtswege en zonder enige waarschuwing een verwijlinterest verschuldigd van 14% per jaar.
3.3. De geleverde goederen worden enkel eigendom van de koper na volledige betaling ervan mits toepassing van de geldende wettelijke bepalingen.

 

Artikel 4: Eigendom
4.1. De goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper de betaling van de volledige som van de factuur heeft uitgevoerd.

 

Artikel 5: Aanvaarding der koopwaar
5.1. De aanvaarding van de goederen heeft plaats in de magazijnen van de verkoper bij het terbeschikking stellen voor verzending of ophaling.

 

Artikel 6: Levering en overdracht van het risico
6.1. De levering van de goederen en de overdracht van het risico worden steeds geacht te zijn geschied vanaf de aanvaarding in de magazijnen van de verkoper, ongeacht de bepalingen in het contract ten aanzien van de betaling der transportkosten als levering “franco” of met aanduiding van plaats van levering.


Artikel 7: Vervoer
7.1 Het overbrengen van materiaal, gemonteerd of niet, en geladen op vervoermiddel vanaf fabriek of magazijn van de verkoper tot aan de deur van de koper, is ten laste van de laatstgenoemde. De toegangswegen tot het leveringsadres van de koper moeten behoorlijk en berijdbaar zijn.

7.2 De koper draagt alle risico’s van vervoer, zelfs bij voorbehoud van het eigendomsrecht.

7.3 Alle bijkomende kosten in het vervoer, zoals deze veroorzaakt door oponthoud, door onvoorziene omstandigheden of door beschikking van de koper, door uitstellen van het lossen, zijn voor rekening van de koper, zelfs indien overeengekomen werd dat de goederen franco werd vervoerd.


Artikel 8: Levertijd
8.1 De levertijd neemt een aanvang zodra de verkoper het order schriftelijk heeft bevestigd, een bedongen vooruitbetaling of accreditief heeft ontvangen en de details voor de uitvoering van de order, voor zover door de koper te verschaffen, aan verkoper zijn verstrekt.

8.2 De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid uit hoofde van gebeurlijke vertragingen bij de levering. Overschrijding van de levertijd zal geacht zijn onafhankelijk van de wil van verkoper, te gebeuren wanneer:
- De vertraging niet ten laste van de verkoper kan gelegd worden, namelijk in geval van overmacht, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, oorlog, epidemieën, lock-out, totale staking, defecten aan machines of outillering, brand, overstromingen, ontploffingen, buitengewone temperaturen en alle gevallen die de gehele productie of de normale productie verminderen of uitschakelen.
- De betalingsvoorwaarden niet strikt werden nageleefd.


Artikel 9: Garantie
9.1. De constructeur waarborgt zijn koopwaar gedurende 24 maanden tegen onzichtbare constructiefouten of onzichtbare gebreken van het materiaal. De waarborgperiode begint vanaf de datum van afhaling of levering en draagt alleen op een normaal gebruik van de goederen.
9.2. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het gratis herstellen van de stukken door de constructeur gefabriceerd, welke als gebrekkig erkend werden. Op verzoek van de constructeur dienen deze stukken of toestellen hem franco in zijn magazijnen te worden teruggestuurd.
9.3. Er wordt geen waarborg gegeven voor schade ontstaan door: onvakkundige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte gebruik, foutieve montage of wijzigingen door de koper, verhuring of terbeschikkingstelling door de koper aan derden.
9.4. In geval koper niet op tijd mocht betalen, is verkoper, onverminderd zijn verdere rechten tegenover koper, niet gehouden tot enige garantie voor de duur van kopers nietbetaling, terwijl niet-betaling geen verlenging van de hierboven genoemde waarborgperiode tengevolge heeft.
9.5. In ieder geval loopt de waarborgperiode ten einde ten laatste 24 maanden na het terbeschikking stellen van de goederen in onze magazijnen, zelfs wanneer het gebruik van de goederen uitgesteld wordt voor een reden onafhankelijk van onze wil.


Artikel 10: Wanprestatie door de koper
10.1. Indien koper een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, om welke reden ook, heeft verkoper het recht om de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist en het recht om de geleverde, doch nog onbetaalde goederen terug te vorderen,
onverminderd verkopers recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1. Verkoper is niet gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interesten door koper of derden verschuldigd of voldaan, onder meer wegens daden of nalatigheid van personeel, in dienst bij verkoper, tijdens de werkzaamheden, buiten de werkplaats van verkoper verricht, wegens persoonlijke
ongevallen, schade aan roerende en onroerende goederen, het verloren gaan van op het werk aangevoerde en/of toegevoegde waarden als gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden, of bij benadeling van bedrijfsbelangen, tenzij koper aantoont, dat een en ander te wijten is aan de grove schuld van de verkoper of die van zijn aangestelden of lasthebbers.
11.2. Koper is gehouden, verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten, welke door verkoper mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen van derden op verkoper ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor verkoper niet aansprakelijk is ingevolge de bepaling 1 van dit artikel.
11.3. Gereedgekomen producten, welke al dan niet op verzoek van koper worden opgeslagen, verblijven in deze opslag voor rekening en risico van koper.

 

Artikel 12: Betwisting
12.1. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken waar de bedrijfszetel van de verkoper is gelegen bevoegd. Alle kosten in verband met invordering langs gerechtelijke weg zullen ten laste van de koper worden verhaald.

bottom of page